vahinkojen korvaus ja ylivoimainen este

Asiakas on velvollinen korvaamaan mökille tai sen irtaimistolle aiheuttamansa vahingot.

Mökkikylä Vanha Mylly ei vastaa sellaisesta asiakkaalle aiheutuneesta vahingosta, joka aiheutuu ennalta arvaamattomasta ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä (esim. luonnonilmiöt, sähkökatkot yms.), joka ei ole johtunut Mökkikylä Vanhasta Myllystä ja jonka seurauksia mökkikylä ei kohtuudella voinut estää.

Mökkikylä ei myöskään vastaa vahingoista tai seurauksista, jotka aiheutuvat normaaleista luonnonilmiöistä tai eläimistä.